Ghidul beneficiarului:

• Beneficiarul finanțării poate fi persoană fizică sau parohie

• Beneficiarul finanțării, persoană fizică trebuie sa fie proprietar și să aibă domiciliu la adresa de implementare a proiectului

• Beneficiarii finali se vor înscrie SINGURI (nu prin instalator ca în edițiile precedente) în aplicația informatică a AFM pentru rezervarea sumelor

• După obținerea rezervării sumei, își vor alege un instalator validat

• Analiza documentelor depuse de către beneficiari în aplicația AFM, va fi realizată de către instalator.
Se vor finanța sisteme fotovoltaice cu putere minima de 3kW. Suma finanțată este de 20.000 lei și contribuția proprie de minim 10%.

PERSOANE FIZICE ELIGIBILE

• Persoanele fizice cu domiciliul în Romania, la adresa de implementare!
• Ești proprietarul imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice
• Imobilul, terenul și construcția trebuie să fie intabulate și notate în Cartea Funciară
• Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu sau revendicări
• Destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință
• Nu sunt obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local

DOCUMENTE NECESARE

• Cererea de finanţare
• Actul de identitate al solicitantului
• Extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul
• Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice
• Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale  şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul
• Copia cărţii funciare colective, pentru imobilele tip duplex

 

Exe Green Holding este partenerul tău în toate etapele de înscriere – este instalator autorizat și oferă consiliere de la evaluarea tehnică până la obținerea avizelor și implementare.

Imagini din proiectele realizate